ترخیص کالا از گمرک

ترخیص کالا

شرکت ترخیص کارا یک همکار امین در زمینه ترخیص کالا می باشد. ما به عنوان ترخیص کار رسمی و کارگزار گمرکی – حق العمل کار رسمی گمرک ایران خدمات واردات و صادرات ، ثبت سفارش کالا و ترخیص کالا از گمرک و … را انجام می دهیم.

عمده خدمات ما در زمینه ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران و ثبتارش را در کنار فعالیت های بازرگانی، واردات کالا و صادرات کالا از جمله خدمات کارت بازرگانی ، اخذ معافیت های گمرکی از وزارت صنعت ، دریافت مجوز واردات کالا ، اخذ مجوز استاندارد ، استرداد حقوق گمرکی در صادرات کالا با اشراف به کلیه رویه های گمرکی چون ورود موقت و استفاده از کنوانسیون آ ت آ ، علاوه بر خدمات ترخیص و ترخیص کالا با ارائه خدمات بانکی و اقتصادی و ارسال حواله ارز بانکی و دولتی، تخصیص ارز دولتی و بانکی ، گشایش اعتبار اسنادی ، بیمه بین المللی کالا و حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی و فورواردری کالا ، کراس استاف Cross Stuff  و سوییچ بی ال Switch BL می باشد.

حل المسائل گمرکی – مساله شماره هشتم

حل المسائل گمرکی – مساله شماره هشتم

الف) مفروضات ۱٫ محموله ای مشتمل بر ۱۰ صندوق لوازم برقی موضوع بارنامه ۸۸ در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۰۰ در گمرک xxx تخلیه و قبض انبار صادر می شود. ٢. نماینده قانونی صاحب کالا بعد از این تاریخ با در دست داشتن اسناد خرید، قبض انبار و سایر مدارک شامل برگ ثبت سفارش با تنظیم و تسلیم اظهارنامه ورودی قطعی کالا، با مشخصات به شرح زیر اقدام به اظهار کالا می نماید
۸۰ صندوق لوازم برقی که برای آن ثبت سفارش شده است. و محتویات هریک از ۸ صندوق از لحاظ نوع، تعداد، کد یا تعرفه گمرکی، ارزش و سایر خصوصیات با هم برابرند. . طبق اعلام نماینده قانونی صاحب کالا، آن دو صندوق دیگر (که ثبت سفارش نشده اند) هم عینا مانند مابقی ۸ صندوق اظهار شده، هستند. • مندرجات پیش فاکتور همان ۸ صندوق لوازم برقی را پوشش میدهد. . فاکتور عین همانند پیش فاکتور است. . ثبت سفارش با توجه به مندرجات پیش فاکتور صورت گرفته است (یعنی برای ۸ صندوق).

ب) مطلوب است:
. رویکرد گمرک نسبت به این مسئله در ابتدای فرآیند تشریفات گمرکی ۲، تعیین تکلیف صاحب کالا از لحاظ دو صندوق اضافه که نه در اسناد خرید ونه در برگه ثبت سفارش منظور شده است. ٣. این دو صندوق اضافی از لحاظ مقررات گمرکی مشمول چه حکمی است.

ج) حل مسئله
معمولا محموله های وارداتی موضوع هر بارنامه ممکن است در مواردی که کمتر پیش می آید، با کسری یا اضافه از لحاظ تعداد بسته ها همراه باشد که در این صورت اصطلاحا كسرتخلیه یا اضافه تخلیه نامیده می شوند.
در مورد اضافه یا کسر تخلیه همواره تعداد بسته های موضوع بارنامه ها با مانیفست یا فهرست کل بار (Cargo manifest) مقایسه می شود که در نتیجه اگر تعداد بسته های مندرج در بارنامه با تعداد بسته های ثبت شده در مانیفست یکی باشد، به این معناست که آنچه در وسیله حمل (کشتی یا هواپیما و کامیون) بارگیری شده طبق بارنامه بوده است، بنابراین در این فرض، هر کسری با اضافه ای اتفاق افتاده باشد، باید در مقصد صورت مجلس شده و پاسخگوی آن شرکت حمل ونقل خواهد بود که ملزم به ارائه مدارک مورد قبول گمرک است.

نکات مهم
۱- در مورد اضافه تخلیه، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس اضافه تخلیه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ونقل کالا ارائه نشود، به ضبط کالا اکتفا می شود

۲. قابل توجه: جریمه کسر تخلیه ای که به موجب ماده ۱۱۰ قانون ” گمرک وصول می شود حداقل  پانصد هزار ریال و حداکثر  یک میلیون ریال می باشد که منطقا باید برای هر بسته – کسر تخلیه باشد؛

جمع بندی: تفاوت موضوع این مسئله با مقوله اضافه تخلیه به شرح موصوف در این است که: دو صندوق از محموله وارداتی، طبق بارنامه که برای ۱۰ صندوق صادر شده ، اضافه تخلیه محسوب نمی شود، لذا مقررات مربوط به اضافه تخلیه موضوع ماده ۲۱ و ۱۰۴ قانون گمرک حاکم بر آن نیست.
با این توصیف رویکرد گمرک با موضوع به شرح زیر خواهد بود:
اظهارنامه تسلیمی که برای ۸ صندوق لوازم برقی تسلیم شده و با مندرجات اسناد خرید و مجوز ورود (برگ ثبت سفارش) همخوانی دارد، پذیرفته می شود.

برای دو صندوق دیگر که از لحاظ وزن، نوع کالا، تعداد، ارزش و سایر خصوصیات کالا با ۸ صندوق اظهار شده برابر است، قبض انبار صادر میشود و به انبار سپرده خواهد شد. . در صورتی که واردکننده مجوز ورود برای دو صندوق لوازم برقی تحصیل نماید و اسناد مرتبط با آن را بتواند به موقع همراه اظهارنامه به گمرک تسلیم نماید، بدیهی است مانند یک مورد عادی فرآیند تشریفات گمرکی برای آن طی می شود. . هیچگونه جریمه ای از بابت دو صندوق لوازم یدکی، به لحاظ مذکور در فرض مسئله وصول نخواهد شد، مگر اظهار خلافی مشاهده شود.در صورتی که صاحب کالا موفق به اخذ مجوز نشود، کالای موضوع دو صندوق مذکور مشمول مقررات متروکه خواهد شد.

 

 

حل المسائل گمرکی – مساله شماره هفتم

حل المسائل گمرکی – مساله شماره هفتم

الف) مفروضات ١. شرکت «الف» در تاریخ ۹۳/ ۴ / ۰۰ اقدام به ترخیص محموله (۱۰ کارتن تحت عنوان تلفن همراه از گمرک xxx می نماید، پروانه گمرکی به نام شرکت «الف» و ترخیص کار آقای «ب» می باشد. ۲. بعد از ترخیص کالا در بازبینی اوراق ضمیمه اظهارنامه و مندرجات اظهارنامه معلوم گردید که:
. ارزش مندرج در اسناد خرید که برای هر عدد تلفن همراه ۶۰$ تعيين گردیده، در مجموع ۶۰ / ۰۰۰ $ می باشد که همین مبلغ به علاوه حق (هزینه) بیمه باربری معادل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال در احتساب ارزش گمرکی (خانه ۴۶ اظهارنامه منظور شده است و حقوق ورودی نیز برای ارزش گمرکی ۱/۰۰۰/۰۰۰+۶۰/۰۰۰  $ را پرداخت شده است. . در ظهرنویسی اظهارنامه معلوم می گردد که بازرسی از ۳ کارتن به عمل آمده است که در هر کارتن ۱۰ جعبه و در هر جعبه ۱۰۰ عدد تلفن همراه گزارش شده است که با توجه به صورت بسته بندی (Paking list) وضعیت در هر ۱۰ کارتن مثل هم می باشد و به این ترتیب در هر کارتن ۱۰۰۰ عدد تلفن همراه وجود داشته که با احتساب هر عدد ۶۰$: سوله $ ۶۰۰ / ۰۰۰ = ۶۰ × ۱۰۰۰

ارزش کل کالا ۶۰۰/۰۰۰ $ بوده، نه ۶۰۰/۰۰۰ $ ولذا حقوق ورودی برای معادل ریالی ۵۴۰/۰۰۰ که ۵/۰۰۰ پرداخت نشده است. ٣. فاکتور، پیش فاکتور و ثبت سفارش برای ۱۰۰۰ دستگاه تلفن همراه تهیه و تنظیم شده است. ۴. در هنگام ارزیابی با اینکه نتیجه ظهرنویسی برای هر صندوق ۱۰۰۰ دستگاه تلفن بوده است، مورد توجه و دقت قرار نگرفته همان مندرجات اظهارنامه که ارزش کل ۶۰ / ۰۰۰ $ و تعداد ۱۰۰۰ عدد را نشان داده پذیرفته می شود و پروانه گمرکی نیز برای همین تعداد صادر شده است.
با توجه به مراتب مذکور اظهارنامه بر اساس فاکتور ارائه شده، تنظیم شده است که طبق فاکتور ارزش کل ۶۰ / ۰۰۰ دلار بوده که در مقایسه با ارزش هرعدد ۶۰ $ تعداد ۱۰۰۰ دستگاه را نشان میدهد که اوراق ثبت سفارش نیز به همین صورت صادر شده است، یعنی برای ۱۰۰۰ دستگاه تلفن همراه.

ب) مطلوب است:
رویکرد گمرک نسبت به اختلافی که از ظهرنویسی اظهارنامه با اسناد خرید و مندرجات روی اظهارنامه در بازبینی اوراق مشاهده گردیده است و گزینه هایی که در برخورد با این وضعیت اتخاذ می نماید.
ج) حل مسئله
رویکرد گمرک ممکن است، حسب مورد به شرح زیر باشد: ج) ۱. کالای اضافی به استناد مدلول بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون کمر به شرح زیر قاچاق است.

پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود …

با توجه به نکات مهم زیر

نکات مهم:

۱، مدلول بند «په» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک محموله هایی را شامل می شود که به وسیله صاحب آنهایا نمایندگان قانونی آنها در چارچوب وکالت نامه های رسمی و ثبتی از اماکن گمرکی بدون اظهار بیرون برده شده و اصولا اظهارنامه ای تنظیم و تسلیم نکرده اند و اسناد یا مدارکی شامل اسناد خريد، حمل، مجوزهای : ورود و غیره ای نداشته و شاید نقص و ایراد اساسی مخصوصا در اخذ مجوز ورود یا فرار از حقوق و عوارض ورودی موجب گردیده که
دست به این عمل بزنند. و و نه دا به پدر و . و در مورد سایر اشخاص که مالک کالا نبوده یا ارتباطی با صاحب
کالا به هرشکل (وكالت نداشته اند، دست به این کار زده باشند که در اولی قاچاق و در دومی حکم سرقت را دارد. .
با وجود بند «ج» همین ماده به شرح مندرج در بند ۱ از نکات : مهم، کالای اضافی که بخشی از محتویات بسته های اظهار شده هستند، به شرط احراز شرایط مربوطه خارج از شمول بند په» مذكور – قرار می گیرند. قرار می گیرند..

٢. با توجه به مندرجات بند «ج» از ماده ۱۱۳ قانون گمرک راجع به یکی از مصادیق قاچاق گمرکی

 

ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای . اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد…» | جایی برای استناد به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون گمرک باقی نمی ماند.
۳٫ کالای اضافی که در ظهرنویسی اظهارنامه مشاهده شده ، ولی گمرک به هنگام ترخیص محموله موضوع اظهارنامه تسلیمی و پروانه : گمرکی مربوط به آن توجه نکرده، در اسناد ذکری نشده ، در اظهارنامه هم همان مندرجات اسناد انعکاس یافته، جاسازی هم نبوده قاعدتا مشمول بند «ج» موصوف است
جمع بندی:
١. ایراد گمرک دایر به قاچاق کالا طبق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک با توجه به نکات مذکور در بند ۱ تا ۳ بالا وارد نیست.| ۲.گمرک می بایست در مورد اینکه هنوز به قاچاق بودن کالای اضافی (۹۰۰۰ عدد تلفن همراه) اعتقاد دارد مصداق یا حکم دیگری (مثلا: بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک) را عنوان نماید یا در غیر این صورت موضوع را به عنوان «اظهار خلاف
ولی نه قاچاق) مطرح نماید یا یکی از شقوق قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عنوان مستند قاچاق معرفی نماید. ج)۲.کالای اضافی مشمول بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک می شود
ج:وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک درک از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارش
کالای اظهار شده باشد …

کالای اظهار نشده ای که همراه کالای اظهار شده بوده است، در اسناد تسلیمی مذکور نبوده ولی از نوع کالای اظهار شده می باشد.

جمع بندی:

۱- با این ترتیب یعنی علی رغم اینکه از کالای اضافی (۹۰۰۰ عدد تلفن همراه) همراه کالای اظهار شده (۱۰۰۰ عدد تلفن اظهار شده) در اسناد ذکری به میان نیامده، به لحاظ همنوع بودن با کالای اظهار شده مشمول بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک نمی شود. ۲. چنانچه گمرک ادعای جعل اسناد برای تسری موضوع به بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ نکند، گزینه دیگری پیش روی گمرک خواهد بود که در بند ج ۴ به آن می پردازیم.
ج)۳.
گمرک ادعای جعل اسناد و اظهارنامه را می نماید (به استناد بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲) پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی»
نکات مهم:

کالای اضافی یعنی ۹۰۰۰ دستگاه تلفن همراه اصولا در اظهارنامه نام برده نشده از لحاظ تعداد و ارزش)، بنابراین با عبارت «اظهار کالا به گمرک» مندرج در قسمت نخست بند «په ماده ۲ مذکور . مطابقت و همخوانی ندارد.

٢. اولا: عدم درج تعداد و ارزش کالای اضافی در اسناد تسلیمی و (پیش فاکتور، فاکتور، اوراق ثبت سفارش) همچنین اظهارنامه جعل ؟ محسوب نمی شود. در ثانيا: این کالای اضافی که در اصل اظهارنشده

جمع بندی:
ایراد گمرک (البته به فرض ایراد و استناد به بند «پ» ماده ۲) وارد نبوده و کالای اظهار نشده که در مقایسه با بندهای ۱ تا ۳ بالا نیز قاچاق تلقی نمی شود، رویکرد دیگری را گمرک باید اتخاذ نماید. ج) ۴. گزینه تلقی موضوع این مسئله به عنوان یک تخلف گمرک (نه قاچاق گمرکی)

۲، كالای اظهار نشده همراه با ضمن  كالای اظهار شده با کالایی که به وسیله صاحب کالا یا هر شخص ثالث دیگری از گمرک بیرون برده می شود و برای آن نه اسناد ونه اظهارنامه ای تسلیم می شود، متفاوت است.

۲) وارد نبوده و کالای
۳٫ فاکتور و پیش فاکتور، حتی اگر خط خوردگی داشته باشند و از الحاظ تعداد کالا، ارزش، وزن و کد کالا با کالای موجود در گمرک متفاوت باشد، مشروط بر اینکه از لحاظ نام و نوع متفاوت از کالای موجود در گمرک نباشد، جعلی یا حتی خلاف واقع محسوب نمی شود،
تلقی نمی شود رویکرد
الف گمرک (نه اجرای
۴، ترخیص کالای اضافی همنوع که برای آن ثبت سفارش به عمل نیامده ، در هر حال تا ثبت سفارش به عنوان اجازه برای انجام فرآیند تشریفات گمرکی آن صادر نشده قابل ترخیص نبوده و اگر به هر شکل از گمرک خارج شده باشد، باید به گمرک برگشت داده شود.

۵.کالای اضافی همنوع که در داخل بسته های موضوع یک اظهارنامه بوده ولی اظهار نشده باشد، در صورتی که ایراد مربوط به ثبت سفارش آن برطرف شود، علاوه بر اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی و عوارض جریمه تخلفات گمرکی نیز به آن تعلق میگیرد که میزان آن حداقل ۱۰ درصد و حداکثر صد درصد مابه التفاوت است و اگر مابه التفاوت بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی که از ابتدا پرداخت شده باشد، حداقل جریمه ۵۰ درصد و حداکثرصددرصد مابه التفاوت خواهد بود.

 

حل المسائل گمرکی

حل المسائل گمرکی (کتاب دوم)

گواهی مبدأ ( Certificate- of – origin ) صادره از اتاق بازرگانی کشور می صدور کالا (آلمان) به مقصد ایران «کشور مبدأ» را «ایران» نام برده است. د. در ارزیابی از کالای ورودی، نظریه کارشناسی در دو نوبت کالا را تولید جمهوری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان دانسته اند (هر چند از لحاظ تعداد»، «متراژ»، «طرح»، «رج» و حتی وزن با فهرست کالای صادراتی که در پروانه های مربوط به گمرک ارائه شده است، مطابقت دارند). ۶. با توجه به تشخیص کارشناسی، گمرک اظهارنامه و اظهار را با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک منطبق دانسته و اقدام به تنظیم صورت مجلس قاچاق نموده است.

ادامه مطلب …

چراگمرک کالای موجود را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید-بخش دوم

ادامه مطلب چرا گمرک کالا ی موجود را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید-بخش اول

نکات مهم:

١. اسناد جعلی در گمرک ممكن است برای اهداف زیر ارائه شود : و الف. تصاحب من غير حق کالا به وسیله اشخاص غیر از صاحب

الف.قانونی کالا که از طرق زیر صورت میگیرد

 • جعل در اسناد بانکی (مورد کالای وارده با تعهد سامانه بانکی)
 • جعل در اسناد حمل و یا ترخیصیه با قبض انبار
 • جعل وکالت نامه، صلح نامه که به موجب آن مالكيت كالا به اشخاص ثالث انتقال می یابد.

ب. جعل گواهی های بهداشت، استاندارد، مجوزهای ورود، اسناد ثبت سفارش و نظایر اینها

ج. جعل گواهی مبدأ (Certificate of origin) در صورتی که مؤثر در صدور مجوزهای ورود با استفاده از ترجیحات تعرفه ای یا مرتبط با موارد ممنوعیت ها به اعتبار مبدأ باشد.

* جز در مورد بند ۲ و ۳ بالا در سایر موارد، مجعول بودن اسناد که به اثبات هم رسیده باشد، موجب نخواهد شد که این عمل به تلقی قاچاق منجر شود، زیرا موارد مذکور در بند ۱ بالا که برای تصاحب غیرقانونی مال غیر صورت گرفته مشمول پیگرد قانونی است و کالا در صورت موجود بودن باید به صاحب اصلی (قانونی) پس از انجام فرآیند تشریفات گمرکی تحویل شود و در غیر این صورت مرتکب پاسخگویی ضرر و زیان وارده به صاحب کالا و گمرک برای حقوق ورودی خواهد بود که مزید بر کیفر جعل است.

۲، با توجه به موارد مذکور در بند ۱ بالا اسنادی مثل پیش فاکتور و فاکتور که ممکن است به لحاظ غیرواقعی بودن مندرجات آنها

با نتایج تشخیص گمرک راجع به ارزش، شماره، تعرفه، نام کالا و . و مقدار کالا انطباق نداشته باشد، حتی اگر ارقام مربوط به ارزش یا

تعداد و حتی کد کالا مورد حک و اصلاح قرار گرفته باشند، چون : به خودی خود صحیح بوده ولی با کالای موجود در گمرک از لحاظ مذکور تطبيق نمی کند، بعضا تنها می توان اسناد خلاف واقع خوانده شوند نه مجعول، زیرا در هر حال گمرک نتایج ارزیابی کالا را معتبر می داند، نه فقط مندرجات این اسناد.

٣. درست نبودن نام و نوع کالاکه برخلاف کالای موجود در گمرک : باشد، همانطور که در بند ۲ اشاره شده فقط می تواند صفت :

خلاف» بودن به سند بدهد (پیش فاکتور و فاکتور) بنابراین با عنوان جعل» موضوع بند «ب» ماده ۲ موصوف متفاوت است.

۴٫٫سندی که در آن به قید عنوان کلی از کالایی بسنده شده است، : ” مثل لوازم التحریر که معلوم نیست، مداد                تحریر خودکار، خودنویس و گچ، ماژیک، لوح برای نوشتن و … کدام یک که از اینها باشد، که کد ۸ رقمی جداگانه ای دارند، این    گونه اسناد در عین حال نه خلاف محسوب می شوند، نه درست، باید اسناد نادرست خواند.

 

جمع بندی:

با توجه به نکات مهمی که در ۴ بند بالا گفته شد، سند ضمیمه اظهارنامه تسلیمی به گمرک، چون اصولا در زمره اسناد جعلی قرار نمی گیرند (فاکتور، پیش فاکتور) همچنین اظهارنامه ای که همان اطلاعات مندرج در پیش فاکتور و فاکتور را نشان میدهد، نه خلاف واقع و نه حتی نادرست است، بلکه به خودی خود درست بوده و غلط بودن کد ۸ رقمی هم که می تواند حتی به لحاظ عنوان اجزا و قطعات در مقابل کد اظهار شده، از منظر صاحب کالا درست بوده باشد (هر چند طبق مندرجات قاعده ۱ از قواعد تفسير IIS که پیش از این توضیح داده شده، این عنوان همه اجزا و قطعات یک دستگاه یخچال را شامل نمی شود) موجب نمی شود که سند را خلاف واقع یا نادرست یا مجعول بخوانیم. در نتیجه با اظهار به شرح موصوف باید به عنوان تخلفات گمرکی برخورد شود، نه قاچاق گمرکی

ج)۳. گزینه سوم نظر گمرک نسبت به مورد مبتنی بر تلقی به عنوان تخلفات گمرکی است.

نکته مهم:

در  بحث تخلفت گمرکی هر بحثی که قاچاق نباشد، ولی به زبان دولت بوده و مستلزم اخذ مابه التفاوت باشد، به عنوان تخلف گمرکی محسوب می شود که علاوه بر الزام وارد کننده به پرداخت . مابه التفاوت، جریمه هم به آن تعلق می گیرد و در صورتی که میزان مابه التفاوت بیش از مبلغی باشد که در اظهارنامه تسلیمی به گمرک محاسبه گردیده است، حداقل جریمه ۵۰ درصد و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است.

جمع بندی: نظریه گمرک در قبول اظهار صاحب کالا به عنوان تخلف گمرکی کاملا منطبق با قانون گمرک است .

ج) ۴. گزینه چهارم پیش بینی حکمی که مرجع قضائی در صورت اعلام جرم قاچاق از سوی گمرک صادر می کند:

مرجع قضائی در خصوص پرونده های قاچاق معمولا برای احراز عنصر قانونی مصادیق قاچاق در «قانون گمرک و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزه به جلب نظر کارشناسان رسمی یا خبره اقدام می کنند تا معلوم نمایند مستندات گمرک در مورد قاچاق گمرکی تا چه حد درست یا نادرست است.

برحسب اینکه استناد گمرک به هر یک از دو مورد از مصادیق قاچاق (گزینه های اول و دوم) یعنی بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک یا بند «پ» ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد با توجه به نکات مهم زیر که پیش از این نیز در ارتباط با گزینه های اول و دوم به تفصیل شرح داده شد، یعنی:

. اسناد مربوط به خرید کالا، «خلاف واقع» نبوده • درج کد در پیش فاکتور و فاکتور و اوراق ثبت سفارش درست یا غلط موجب تلقی این اسناد به «اسناد خلاف واقع نمی شود. و درست یا غلط بودن کد کالا یا ارزش کالا، مقدار یا تعداد کالا در پیش فاکتور یا فاکتور و سایر اسناد موجب تلقی آنها به عنوان اسناد جعلی نخواهد شد.

جمع بندی:

به نظر نمی رسد مرجع قضائی حکمی غیر از برائت از بزه قاچاق در مورد پرونده مطروحه صادر نماید. ٢. در این صورت و در نهایت گمرک به همان گزینه سوم یعنی «تلقی تخلف گمرکی» بسنده نموده و طبق مقررات، در صورت نبود مانعی دیگر برای ترخیص کالا به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی و جریمه ای که حداقل آن ۵۰ درصد و حداکثر آن صددرصد مابه التفاوت است، اقدام می کند.

برای اینکه ترخیص کالا از گمرک که کد آن تغییر نموده است، ممکن است صاحب کالا به مراجعه برای اصلاح اوراق ثبت سفارش کالا و احتمالا مجوزهای لازم باشد.

چراگمرک کالای موجود را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید-بخش اول

دراین خصوص که چرا برخلاف اینکه در مقابل کد ۶ رقمی ۸۴۱۸۹۹ که به وضوح اجزا و قطعات یخچال را هم پوشش می دهد، چرا گمرک کالا ی موجود را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید ادامه مطلب …

صادرات کالا به عراق صادرات به عراق صادرات به کشور عراق بازرگانی صادرات به عراق

اهمیت صادرات کالا به کشور عراق از منظر بازرگانی کارا – درآمدی بر صادرات به عراق

شرکت بازرگانی کارا با توانمندیهای موجود در امر مدیریت صادرات غیر نفتی به کشور عراق می تواند به تولیدکنندگان ایرانی جهت ارایه و فروش کالای خود جهت صادرات به کشور عراق کمک کرده تا با کسب اعتبار و تبلیغ کالای ایرانی روند توسعه تجارت را به کشور عراق گسترش دهد. در راستای بازسازی کشور عراق و روند رو به رشد آن، جهت معرفی و ارایه کالای خود از طریق شرکت بازرگانی کالا با تسریع و تسهیل قابل توجهی روبرو خواهید بود و از آنجا که اشتراکات بسیار زیاد مذهبی، فرهنگی – مرزی بین دو کشور همسایه ایران و عراق وجود دارد، کشور عراق بستر بسیار مناسبی برای واردات کالای ایرانی محسوب می شود. در ماه های اخیر دولت عراق تلاش کرده تا با صدور مصوبات و تشویق بازرگانان و تجار ایرانی، راه را برای حضور در بازار کشور عراق هموار کند و همزمان در اولین گام، برخی از ضوابط واردات کالا از ایران را برداشته است. و این فرصت بسیار مناسبی برای تولیدکننده ایرانی است که چندی است جایگاه خود را در این کشور به ترکیه، چین و دیگر کشورها داده است. و صرف‌ نظر از مسائل سیاسی و امنیتی، کشور عراق در صادرات غیر نفتی ایران جایگاه اول را دارد و این بدان معناست که عراق علاوه بر نقش اول در تامین منافع ملی ایران در میان همسایگان کشور، می تواند در صادرات غیر نفتی ایران نیز نقش اول را داشته باشد.

صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق

صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق

خدمات شرکت بازرگانی کارا جهت تسهیل امر صادرات کالا به عراق

– اعطای خدمات مورد نیاز به تولیدکنندگان ایرانی
– مطالعه و شناخت بازار کشور عراق جهت صادرات محصول ایرانی
– یافتن خریداران عراقی برای تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی جهت صادرات به کشور عراق
– مذاکرات موثر با خریداران عراقی با استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی
– تعیین قیمت صادراتی کالاهای ایرانی
– معرفی عناوین نمایشگاه های کشور عراق و کمک جهت شرکت یا بازدید
– بازاریابی و فروش کالای ایرانی
– رفع موانع موجود در حمل و نقل با کشور عراق
– کسب اعتبارات و ضمانت پرداخت جهت صادرات به کشور عراق
– جذب سرمایه گزار ایرانی جهت سرمایه گزاریهای بلندمدت و سود دو جانبه
– تسهیل در امور سرمایه گذاری

صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق

صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق

از آنجا که روابط اقتصادی ما با کشور عراق بسیار مردمی است ما دارای یک ویژگی کاملا متمایز نسبت به روابط سایر کشورهای دنیا با کشور عراق هستیم. به بیان دیگر مبادلات تجاری ما با سایر کشور‌ها عموما توسط تعداد محدودی از تجار و بازرگانان و صنعتگران در حوزه تخصصی همان کشور صورت می‌پذیرد، ولی در خصوص کشور عراق با توجه به داشتن بیش از ۱۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک، وجود قریب به ۲۰ گذرگاه و بازارچه رسمی و غیر رسمی مرزی بین دو کشور ایران و عراق، تعداد بسیار زیادی از شهروندان دو کشور اعم از فعالان اقتصادی خرد و کلان، پیله وران، تجار و صنعتگران را درگیر امر تجارت با عراق نموده است که این واقعیت از سویی خود یک فرصت تلقی می‌شود بنابراین باید با شناخت درست و تدابیر صحیح از فرصت‌ها از طریق شرکت بازرگان کارا برای منافع تولیدکنندگان ایرانی بهره برد و تمامی چالشها را به فرصت های طلایی و بهینه ای تبدیل کرد.
لذا، با توجه به اهمیت روابط تجاری دو کشور و به منظور احترام به منافع ملی کشور عراق در راستای اهداف بازسازی و خودکفایی آن کشور، بهبود این روابط با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی، ساماندهی دقیق و همه جانبه‌ای را می‌طلبد که با کمک شرکت بازرگانی کارا این امر میسر خواهد بود.

صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق

صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق

مزایای صادرات به کشور عراق برای تولیدکننده ایرانی

در میان همسایگان ایران، کشور عراق با بازاری مستعد و مشترکات بسیار، مزایا و پتانسیل های بالقوه فراوانی جهت صادرات کالای ایرانی نسبت به کشورهای دیگر را دارد و بالفعل شدن این پتانسیل ها خود می تواند عامل تجارتی پر منفعت و ایده عالی برای هر دو کشور باشد. وجود تاریخی مشترک و مرزهایی طولانی باعث نزدیکی ملت ها با اعتقادات، فرهنگ، دیدگاه و خواست هایی مشابه بوده که همچون پلی ارتباطی بازارهای عرضه و تقاضا را به یکدیگر متصل می نماید.

 

 

مزایای ایجاد روابط تجاری ایران و کشور عراق

– نزدیکی و دسترسی آسان و متقابل برای ایران و کشور عراق
– ارتباط و همکاری مستمر و مستقیم دو دولت، اتاق های بازرگانی و هم چنین داشتن منافع مشترک در منطقه برای هر دو کشور ایران و عراق
– وجود توانمندی های صنعتی در ایران
– سرعت و سهولت در روند معادلات و خدمات پس از فروش
– پایین بودن هزینه های حمل و نقل در حداقل زمان
– وجود پتانسیل های ژئوپلتیکی ایران، واقع شدن در مرکزیت سه قاره و دسترسی به آب های آزاد
در نتیجه کشور عراق بازاری تشنه، ایده آل، نزدیک، در دسترس و قابل کنترل برای تجار ایرانی و محصولات ایرانی می باشد. به همین سبب، اشتراکات بین ایران و کشور عراق خصوصا اقلیم کردستان رابطه ای دوستانه برقرار کرده که تمایل به ارتقا هرچه بیشتر معاملات تجاری در آن دیده می شود. اما رسیدن به این مهم نیازمند تلاش های بی وقفه و شبانه روزی دولت ها و همکاری های هرچه بیشتر بخش های خصوصی می باشد. در غیر این صورت این رقبا هستند که با سرعت بالایشان گوی سبقت را از ما ربوده و بازار کشور عراق را در دست خواهند گرفت .

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

عوامل موفقیت شرکت ها و تجار ایرانی حاضر در صادرات به عراق

– شناخت صحیح از فرهنگ، رسوم، علایق، خواسته ها و وضعیت جغرافیایی بازار هدف کشور عراق
– تجزیه و تحلیل، بازاریابی، نوع و میزان نیاز بازار کشور عراق
– عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب در زمان های مقرر به مشتری در کشور عراق
– حضور مستمر و فعال در بازار کشور عراق
– ایجاد شبکه های مویرگی و عوامل معتمد فروش در سرتاسر بازار کشور عراق در قالب یک خانواده، تحت مدیریتی واحد در راستای اهداف مشترک برای ایران و کشور عراق

 

صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق

صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق

آمار کالاهای صادرات ایران به عراق

طبق آخرین آمارهای اعلام شده کشورهای ترکیه، چین، ایران و امریکا بزرگترین کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به عراق هستند که در دو سال گذشته سهم رتبه ایران از کشور دوم به کشور سوم تنزل یافته است. هم اکنون بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کشور ما با ۶ میلیارد دلار صادرات (مجموع کالا و خدمات) و دارا بودن سهم ۱۴ درصدی از بازار واردات این کشور، رتبه سوم شرکای مهم وارداتی عراق را به خود اختصاص داده است که شاهد کاهش حجم ۳ درصدی بوده ایم. همچنین کشورهای هند، امریکا، چین و کره‌جنوبی مهمترین مقاصد صادراتی عراق به شمار می روند. با توجه به اینکه میانگین تعرفه های گمرکی عراق در کل محصولات ۰ تا ۵ درصد است لذا از مهمترین اقلام کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران به کشور عراق را میتوان قند و شکر تصفیه شده، ظروف شیشه ای اوپال، حیوانات زنده، انواع خوراکیها، روغنهای نباتی و حیوانی، انواع نوشابه‌ها و نوشیدنیها، محصولات معدنی، محصولات شیمیایی، محصولات و مواد پلاستیکی، لوازم خانگی، خودرو، انواع پوست و چرم و کیف، چوب و اشیاء چوبی، منسوجات، کاشی، سنگ ساختمانی، سیمان نام برد.

درحال حاضر و با روند سریع و رو به رشد بازار کشور عراق، سیمان، مصالح ساختمانی و قطعات خودرو از اولویتهای بازار کنونی کشور عراق محسوب میشود.

 

راهکارهای پیشنهادی شرکت بازرگانی کارا جهت صادرات کالا به عراق

تنوع گرایی در محصول ایرانی به همراه تولیدی قدرتمند، تلاش در ارتقاء کیفیت و ثبات قیمت ها، انعطاف پذیری در رقابت و آینده نگری، تطابق کیفیت با دیگر رقبا، بسته بندی کالا با رعایت استانداردها، شناخت علایق و نیازهای بازار کشور عراق و پایبندی به تعهدات با حفظ اصول اخلاقی در زمان های مقرر می توانند بصورت راهکارهایی در حل امور صادراتی مثمر ثمر واقع شوند. در این راستا، شرکت بازرگانی کارا با بهره گیری از تجارب بازرگانی و حضور متخصصین مجرب خود، با گردآوری اطلاعات کارآمد و صحیح، تجزیه و تحلیل داده ها، دسته بندی و در نهایت اطلاع رسانی صحیح، کمک به روند توسعه و تسهیل در امر صادرات کالای ایرانی به کشور عراق را دارد.

عهدنامه های بین المللی گمرک , عهدنامه استانبول , عهدنامه ژوهانسبورگ , عهدنامه های گمرکی , عهدنامه کیوتو

عهدنامه های بین المللی گمرک

عهدنامه های بین المللی گمرک

عهدنامه های بین المللی گمرک : امورات گمرکی در کل دنیا تابع قوانینی است که در قالب عهد نامه های بین المللی گمرک منعقد و منتشر شده اند. عهدنامه استانبول ، عهدنامه ژوهانسبورگ ، عهدنامه کیوتو ، عهدنامه نظام هماهنگ ، عهدنامه نایروبی در ادامه ما این عهدنامه های بین المللی گمرک را به صورت اجمالی توضیح خواهیم داد.

عهدنامه استانبول

Istanbul Convention

این اصطلاح عموما برای اشاره به عهدنامه ورود موقت مصوب سال ۱۹۹۰ شوراه همکاری گمرکی در استانبول به کار می رود.

عهدنامه های بین المللی گمرک , عهدنامه استانبول , عهدنامه ژوهانسبورگ , عهدنامه های گمرکی , عهدنامه کیوتو

عهدنامه های بین المللی گمرک , عهدنامه استانبول , عهدنامه ژوهانسبورگ , عهدنامه های گمرکی , عهدنامه کیوتو

عهدنامه ژوهانسبورگ

Johannesburg Convention

این اصطلاح معمولا برای اشاره به عهدنامه بین المللی کمک متقابل اداری در موضوعات مصوب سال ۲۰۰۳ شورای همکاری گمرکی بروکسل به کار می رود.

عهدنامه کیوتو

Kyoto Convention

این اصطلاح معمولا برای اشاره به عهدنامه بین المللی راجع به ساده سازی و هماهنگی رویه های گمرکی مصوب سال ۱۹۷۳ شورای همکاری گمرکی در توکیو به کار می رود.

عهدنامه تجدیدنظر شده کیوتو

Revised Kyoto Convention

اصطلاحی است که عموما برای اشاره به عهدنامه بین المللی  راجع به ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ( اصلاح شده ) مصوب سال ۱۹۹۹ شورای همکاری گمرکی در بلژیک به کار می رود.

عهد نامه A.T.A

A.T.A Convention

این اصطلاح معمولا برای اشاره به عهدنامه گمرکی مربوط به دفترچه A.T.A راجع به ورود موقت کالا ( عهدنامه A.T.A ) به کار می رود که در سال ۱۹۶۱ در بروکسل توسط شورای همکاری گمرک پذیرفته شده است.

عهدنامه مربوط به محفظه ها

Container Convention

این اصطلاح معمولا  برای اشاره به عهدنامه گمرکی درباره محفظه ها، مصوب ۱۹۷۲ ژنو، با حمایت سازمانن ملل متحد و مدیریت شورای همکاری گمرکی به کار می رود.

عهدنامه نظام هماهنگ ( HS )

Harmonized System Convention ( HS )

این اصطلاح معمولا برای اشاره به عهدنامه بین المللی نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا، مصوب ۱۹۸۸ شورای همکاری گمرکی به کار می رود.

عهدنامه نایروبی

Nairobi Convention

این اصطلاح عموما اشاره دارد به عهدنامه بین المللی راجع به کمک های متقابل اداری برای جلوگیری، بررسی و فرونشاندن تخلفات گمرکی، مصوب سال ۱۹۷۷ شورای همکاری گمرکی در نایروبی.

بیانیه تجدید نظر شده آروشا

Revised Arusha Declaration

این اصطلاح معمولا برای اشاره به بیانیه شورای همکاری گمرکی در باره حکومت داری خوب و درست کاری در گمرک مصوب سال ۱۹۹۳ شورای همکاری گمرکی در آروشا و تجدید نظر شده سال ۲۰۰۳ به کار می رود.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

مجوز های واردات و صادرات , مجوزهای واردات کالا , مجوزهای صادرات

مجوزهای واردات و صادرات

مجوزهای واردات و صادرات | مجوزهای واردات کالا

مجوزهای واردات و صادرات : در این مقاله ما قصد دارید که در خصوص مجوزهای واردات کالا و مجوزهای صادرات توضیح دهیم. برای این منظور ابتدا بایستی یک دسته بندی از کالاها را داشته باشیم. کالا ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

کالاها در گردش آزاد ( کالاهای مجاز )

Goods in Free Circulation عبارت است از کالاهایی که می توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص کالا از گمرک اقدام نمود.

این اصطلاح در مورد کالاهای مجاز که به کشور وارد می شوند و جز ملاحظات ایمنی برای مصرف کننده و محیط زیست که در هر حال لازم الرعایه است، مجوز خاصی نیاز ندارد به کار می رود، برای مثال در سال های اخیر واردات کالا به کشور جز برخی ممنوعیت ها به لحاظ شرعی، یا قانونی و همچنین کالاهای مستعمل، تقریبا سایر کالاها برای ورود به کشور تحت این عنوان (مجاز) نامیده می شوند.

بدیهی است الزامات قانونی که در هر حال حسب مورد ممکن است برای بعضی کالاها پیش بینی شده رعایت می شود و تفاوتی نمی کند که کالا مجاز يا ممنوع باشد و برای همه کالاها در صورت قابلیت واردات به اجرا گذاشته می شود.

مجوز های واردات و صادرات , مجوزهای واردات کالا , مجوزهای صادرات

مجوز های واردات و صادرات , مجوزهای واردات کالا , مجوزهای صادرات

مجوزهای صادرات یا واردات ( اجازه ورود یا صدور )

Import / Export License (or Import / Export Permit)

مجوزی است که توسط یک مقام ذی صلاح برای واردات یا صادرات کالاهای مشمول محدودیت، صادر می شود. و از اسناد مورد نیاز در امور گمرکی و ترخیص کالا می باشد.

این مجوزها که در رابطه با کالاهای مشمول محدودیت تعریف شده دقیقا به مفهوم همان اصطلاحی است که در ایران، طبق ضوابط واردات و صادرات کالا، در مورد کالاهای « مشروط » گفته می شود.

همان طور که می دانید در تعریف شرايط ورود و صدور کالا در مقررات صادرات و واردات اصطلاحات زیر به کار می رود:

ممنوع

 • طبق موازین شرع مقدس اسلام
 • طبق قوانین خاصی
 • طبق تصویب دولت

مجاز

مشروط

کالای « مشروط » در ایران همواره به کالاهایی گفته شده و می شود که ورود يا صدور آن ها بنابه دلایلی ممکن است محدود شده يا بشود، به عبارت دیگر در اینجا بحث کیفیت کالا، یا ملاحظات بهداشتی، ایمنی و وفنی کالا مطرح نبوده، صرفاً محدودیت در ورود و صدور به دلایل:

در ورود

 • حمایت از تولیدات داخلی
 • برقراری محدودیت مقداری

در صدور

 • حمایت از مصرف کننده داخلی
 • برقراری محدویت مقداری

موجب مشروط شدن یا موکول شدن واردات یا صاردات به اخذ مجوز واردات یا صدور می گردد.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

در این جا، ذکر این نکته را لازم می داند، که مجوزهای ورود در سالهای اخیر (به ویژه از پایان برنامه سوم توسعه …) به تدریج برداشته شده، و هم اکنون جز کالاهای مستعمل، کالای دیگری که ورود آن طبق همین تعریف مشروط يا مستلزم اخذ مجوز ورود در رابطه با محدودیت باشد ، وجود ندارد، به عبارت دیگر در فصل واردات کالاها یا مجازند و یا بعضاً ممنوع الورود.

چون ممکن است بعضی، الزامات قانونی لازم الرعايه در مورد واردات، يا صادرات را با این مجوزهای مربوط به محدودیت ها ( کالاهای مشروط ) یکی بدانند، باید توجه آنان را به این نکته جلب نماید که اصولاً، این الزامات ( استانداردها، گواهی های بهداشت و نظایر آن ) به هیچ وجه در رابطه با محدودیت های تجاری یا آنچه سبب حمایت های معمول در واردات یا صادرات از تولیدات و تولید کنندگان داخلی، يا مصرف کنندگان حسب مورد، برقرار می شود، نبوده و کیفیت و سلامت کالاها و مصرف کنندگان را تأمین می کند.

ممنوعیت کالا

Prohibitions of Goods

کالا هایی که واردات یا صادرات آن به موجب قانون ممنوع است.

سهمیه کمی

Quantitative Quota

عبارت است از هر کمیت از پیش تعیین شده مجاز برای واردات یا صادرات کالا های معین، در طول یک دوره مشخص که مقادیری بیش از این سهمیه را نمی توان وارد یا صادر کرد.

محدودیت کالا ( شرط برای کالا )

Restriction of Goods

عبارت است از الزام حقوقی که به موجب قاتوت برای تسلیم و تایید یک درخواست یا اسناد دیگری به غیر از آن چه برای مقاصد گمرکی است به عنوان شرط اولیه برای واردات یا صادرات ایجاد می شود.

همان مشروط شدن وارد کردن، يا صادرکردن کالاست که به طور کلی تا انجام نگیرد، وارد کردن، يا صادر کردن کالا صورت نمی گیرد.

منبع: wco

تخصیص ارز دولتی , مقررات اداری نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات کالا , انتقال ارز به خارج , اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی , خرید ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی

در کشور هایی که کمبود ارز وجود دارد و تراز پرداخت آنها نا به سامان است محدودیت هایی در تخصیص ارز به امر واردات کالا وجود دارد.

در این کشور ها طرف های خصوصی غالبا از داشتن ارز یا نگهداری ذخایر ارزی در خارج از کشور منع می شوند از آنان خواسته می شود که ارز مورد نیاز خود را برای تامین مالی واردات کالا بر اساس روش های اداری معینی از بانک ها یا موسسات مشخصی خریداری نمایند.

چنانچه نرخ ارز دولتی تخصیص یافته توسط بانک ها یا موسسات تعیین شده برای فروش ارز دولتی جهت تامین مالی واردات کالا برای خریداران بسیار مطلوبتر از نرخ ارزی باشد که در سایر موارد در اختیار ایشان قرار می گیرد، ممکن است همان نتایج مورد نظر به بار آید بدون اینکه منع رسمی برقرار شده باشد. در این صورت تاجر واردات کالا برای خرید ارز از منبع تعیین شده و همین طور پیروی از روش های پیش بینی شده در مقررات تخصیص ارز، انگیزه ای نیرومند خواهد یافت.

 

تخصیص ارز دولتی , مقررات اداری نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات کالا , انتقال ارز به خارج , اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی , خرید ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی , مقررات اداری نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات کالا , انتقال ارز به خارج , اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی , خرید ارز دولتی

اجازه خرید ارز ممکن است کارکردی مشابه مجوز واردات کالا داشته باشد. از این رو در برخی از کشور های در حال توسعه این اجازه زمانی اعطا می شود که مراجع کنترل کننده ارز قانع شوند: واردات کالای مورد نظر برای کشور ضروری است و عرضه داخلی آن کالا وجود ندارد. و یا کالای وارداتی به عنوان نهاده های جهت تولید کالا های مورد نظر صادرات کشور به کار می روند.

برخی از کشور های در حال توسعه سهمیه های ارزی برقرار کرده اند  که نتیجه آن مانند وضع محدودیت های کمی بر واردات کالا می باشد. طبق این سهمیه ها به واردکننده اجازه ای کلی برای خرید مقدار معنی ارز طی دوره زمانی مشخصی اعطا می گردد. بنابراین وی اجازه ندارد مازاد بر این مقدار اقدام به خرید ارز دولتی نماید. این سهمیه ها ممکن است با توجه به نوع ارز یا کشور مبدا تغییر یابند.  در گذشته کشور هایی بودند که سهمیه ارزی دولتی را در میان واردکنندگان به مزایده می گذاشتند.

این احتمال نیز وجود دارد که واردکننده علاوه بر سهمیه ارز دولتی بتواند ارز خریداری نماید اما فروش ارز مازاد بر سهمیه براساس نرخ های متفاورت ارز مشمول مالیات بیشتر یا متضمن قبول تعهدات اضافی از سوی خریدار خواهد بود.

نرخ های متفاوت ارز

کشور های زیادی از نرخ های متفاوت ارز در عملیات تجارت خارجی استفاده می کنند. البته در کشور ما ایران طبق مقررات ارزی کشور امروزه نرخ های شناور و صادراتی ارز بر واردات کالا اعمال می شود. در اکثر موارد نرخ ارزی که برای تامین مالی واردات کالا تخصیص می یابد پایینتر از نرخ ارز معمول در سایر پرداخت های بین المللی است. این ترتیب در عین حال که هزینه واردات کالای ضروری را برای مصرف کنندگان داخلی تقلیل می دهد، همچنین اعمال نرخ ارز متفاوت را برای صادرات یا اتخاذ روشی برای تشویق های صادراتی جهت مقابله با آثار نرخ اعمال شده لازم می آورد.

بعضی کشور ها روش نرخ های چندگانه ارز دولتی را به کار می برند و نرخ های متفاوتی را برای واردات کالا های مختلف اعمال می کنند و گاه تعیین قبلی نرخ ارز قابل اعمال بر هر مورد از واردات را الزامی می گردانند.

اجازه انتقال ارز به خارج

حتی اگر هیچ گونه مانعی بر سر راه خرید ارز وجود نداشته باشد، انتقال ارز به خارج از کشور ممکن است اجازه ویژه دولت متبوع واردکننده را بخواهد. این اجازه می تواند تابع همان معیار ها و محدودیت هایی باشد که برای تخصیص ارز حاکم است، اما در عین حال احتمال دارد برای کسب آن شرایط دیگری هم مقرر گردد. شرایط مزبور می تواند متضمن تحدید زمان پرداخت یا مبلغ ارز و یا اجبار در استفاده از کانال های خاصی برای پرداخت نظیر بانک ها ی مجاز باشد.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

موافقت نامه های جبرانی

در بعضی از کشور ها موافقت نامه های دو و چند گانه مجری هستند که در آنها جبران دوره ای عواید خالص عملیات تجارت خارجی پیش بینی می شود. براساس موافقتنامه های مزبور هر کشور شرکت کننده برای تامین مالی صادرات کالا کشور دیگر، اعتبار کوتاه مدت، معادل ارزش کالای صادراتی در دوره تعیین شده در اختیار آن کشور قرار می دهد. در پایان دوره کشور های شرکت کننده اعتبار های پرداختی را پایاپای کرده و تنها ما به التفاوت را نقدا می پردازند.

صادرکننده ای که در چارچوب این موافقتنامه ها معامله می کند از خریدار مستقیما پولی دریافت نمی نماید ، بلکه دولت متبوعش قیمت کالا را برحسب پول داخلی به وی می پردازد. کشورهایی که عضو چنین موافقتنامه هایی هستند و از این راه صرفه جویی ارزی به عمل می آورند معمولا می خواهند که عملیات بازرگانی خارجی طبق روش های مقرر در موافقتنامه های مزبور جریان پیدا کند، روش هایی که معمولا آزادی عمل طرف های قرارداد را در تعیین ارز مورد استفاده ، شرایط پرداخت ، روش های بانکی معمول برای پرداخت ، بانک های مجاز برای مشارکت در عملیات ، محل پرداخت و نظایر آنها محدود می گرداند.ترخیص کالا از گمرکترخیص کار

مقررات اداری تخصیص ارز دولتی به واردات کالا

اعمال کنترل های ارزی بر معاملات واردات کالا غالبا متضمن مشارکت الزامی بانک های مجاز است. نقش بانک در این میان کمک به واردکننده  و در عین حال نظارت بر اجرای مقررات کنترل و تخصیص ارز می باشد.

ترخیص

روش های اداری برای خرید ارز دولتی ممکن است محدودیت های غیر مستقیمی برای واردکننده ایجاد نمایند. از جمله آنها می توان از مشروط کردن فروش ارز به ارائه اسناد واردات کالا یاد کرد.

در تعدادی از کشور ها تعهدات واردکنندگان در مورد پرداخت ممکن است دقیقا کنترل شود. دراین رابطه چنانچه پرداخت در تاریخ مقرر در موافقتنامه فروش صورت نگیرد، احتمال داد واردکننده از ورود کالاهای دیگر منع گردد و یا اگر پرداخت دیرتر از موعد مقرر انجام پذیرد با اعمال نرخ ارز نامطلوبتر مجازات شود.

اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی

مقررات کنترل ارز غالبا پیچیده و بسیار متعدند. پیشنهاد می گردد تجار  محترم به منظور کسب اطلاعات کافی پیرامون مقررات مزبور با مشاوره کارشناسان شرکت بازرگانی واردات و صادرات ترخیص کالا ی کارا در جریان آخرین تغییرات  جهت تامین مالی واردات کالا ی خود  قرار بگیرند.

ترخیص فوری کالا از گمرک توسط ترخیص کار و حق العمل کار و کارگزار رسمی گمرک

ترخیص فوری کالا از گمرک

ترخیص فوری کالا از گمرک

شرکت بازرگانی ترخیص کارا با توانمندی در خصوص ارائه خدمات گمرکی به ارائه خدمات بازرگانی و واردات کالا از نقاط مختلف دنیا از جمله واردات از چین و سفارش کالا از چین , واردات از ترکیه و ارائه کلیه خدمات بازرگانی از مرحله ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت و سامانه ثبتارش و اخذ نمایندگی واردات کالا تا حمل بین المللی و ارائه خدمات فورواردری و کشتیرانی در جهت تسریع و تسهیل فرآیند واردات کالا و ترخیص کالا در حداقل زمان ممکن می پردازد. ترخیص کارا به عنوان ترخیص کار و کارگزار گمرکی و حق العمل کار رسمی گمرک به شرکت های بازرگانی صادرات و واردات کالا خدمات مشاوره بازرگانی خارجی و آموزش ترخیص کالا و آموزش واردات و آموزش بازرگانی ارائه می نماید. در ادامه به توضیح اصطلاح ترخیص فوری کالا می پردازیم.

محموله های فوری یا ترخیص فوری کالا

Urgent Consignment

کالا هایی هستند که ترخیص سریع آن ها و ترخیص در حداقل زمان به عنوان یک امر دارای اولویت به واسطه موارد زیر ضروری است.

 • ماهیت آن کالا ها ( واردات کالا ی فاسد شدنی یا موجودات زنده و … )
 • تامین یک نیاز کاملا فوری و موجه داخلی

 

ترخیص فوری کالا از گمرک توسط ترخیص کار و حق العمل کار و کارگزار رسمی گمرک

ترخیص فوری کالا از گمرک توسط ترخیص کار و حق العمل کار و کارگزار رسمی گمرک

 

محموله های فوری با رعایت اولویت به سرعت ترخیص از گمرک می شوند. تعريف محمولات فوری به وسیله شورای همکاری گمرکی در واژه نامه برای جلب توجه و نظر گمرک هر یک از کشورهای عضو به این شکل صورت گرفته : ترخيص این محمولات از گمرک در حداقل زمان ممکن است.

نگاهی به تقسیمات محمولات فوری در گمرک می اندازیم:
* ماهیت کالا
* تأمین نیازکاملاً مهم و موجه
معلوم می دارد، تا چه حد باید نسبت به انجام تشریفات گمرک و ترخيص کالا ها به عامل زمان اهمیت داد.

یک محموله فاسد شدنی که امکان نگهداری آن در بدو واردات کالا در اماکن گمرک وجود ندارد حتماً باید با رعایت پاره ای ضوابط، با توجه به نقص مدارک و اسناد ، ترخيص کالای آنها در اولویت قرارگیرد و در حداقل زمان ممکن از گمرک ترخیص شود.
همین طور است در مورد حيوانات زنده، کالاهای آتش زا و خطرناک که نگهداری آن ها موجب بروز حوادث و خساراتی می شود.
در مورد محمولات مرتبط با نیاز کاملاً فوری و موجه، می توان به موارد محمولات امدادی در رابطه با حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله و آسیب های ناشی از برخی بحران های به وجود آمده در جهان یا بعضی کشورها اشاره داشت که فوریت ویژه ای را می طلبد.

ترخیص کالا و واردات فوری

پاره ای از موارد که رفع مشکلات پیش آمده اعم از بهداشت عمومی، سلامت افراد، مسائل اقتصادی، اجتماعی و نظایرآن در گروه واردات و ترخيص فوری کالا می باشد، تحت همین عنوان در ردیف کالا های فوری قرار می گیرند. این امر از جمله مهارت ها و تخصص های شرکت ترخیص کارا می باشد که به عنوان ترخیص کار و حق العمل کار رسمی گمرک با تجربه به کارگزاری و ترخیص فوری کالا از گمرک در حداقل زمان می پردازد.
معمولاً راهکار اجرایی گمرک در این ارتباط موافقت با انجام تشریفات گمرک و ترخيص کالا از گمرک، با حداقل اسناد در اختیار متقاضی است، که در مود محمولاتی که احتمالا به صورت سیستم بانکی و فوری ثبت سفارش و واردات می شوند، یکی از این حداقل ها، موافقت بانک گشایش کننده اعتبار ملزم به ترخيص فوری کالا به وسیله گمرک و ترخیص کار است.