بیان مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک

در این مقاله سعی بر این داریم به بیان مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک توسط ترخیص کارا بپردازیم امیدواریم این مطلب در جهت پی بردن به این قوانین برای شما مفید باشد.

مصادیق قاچاق | بیان مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک

مصادیق قاچاق | بیان مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک | شرکت ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرک | ntsw

بیان مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک

مصادیق قاچاق طبق مفاد ماده ۱۱۳ در بخش هشتم قانون امور گمرکی و مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک :

 • الف. کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
  • تبصره . منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.

 

 • ب. خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از گمرک و عدم تحویل کالای عبور داخلی مشخصی ظرف مهلت مقرر، جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی عمدی نباشد.
  • تبصره . ارائه اسناد خلاف واقع که بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک دلالت داشته باشند، نیز مشمول مقررات این بند است.

 

 • پ. بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل درحین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او ( یا ترخیص کار ) باشد، گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجود گمرکی مقرر، به صاحب کالا باز می گرداند و مرتكب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.

 

 • ت. کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

 

 • ث. کالایی که وردات و ترخیص کالا توسط ترخیص کار یا صادرات آن ممنوع است، تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و یا نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون میشود.

 

 • ج. وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط براین که کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است. ترخیص کار گمرک

 

 • چ. وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نشود. موارد قوه قهریه (فرس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، از این حکم مستثنی است.

 

 • ح. کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگرو با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است.  منظور از «اسناد خلاف واقع» اسنادی است که درآن خصوصیات کالایی ذکر باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهارشده تطبيق ننماید و یا جعلی باشد.

 

 • خ. كالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود. ترخیص کار

 

 • د. کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است، تعویض شود.

 

 • ذ. کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین و ترخیص کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

قانون امور گمرکی ، ترخیص کالا از گمرک و قاچاق کالا و مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک

علاوه براین مصادیق که در ذیل ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب آبان ۱۳۹۰ به وض موارد مشمول قاچاق را مشخص می نماید، در بعضی مواد این قانون در بیان موف معین اشاره ای با عبارت : « … مشمول مقررات قاچاق گمرکی می گردد.» نموده که ی هریک از این مواد را ضروری می داند، زیرا در هر حال و درصورت بروز برای مخاطی. گمرک اطلاع از آن ضروری است مواردی مثل:

مواردی از قانون امور گمرکی که با عباراتی مثل:

“مشمول مقررات قاچاق میگردد”

“طبق مقررات قاچاق رفتار می شود.”

“طبق مقررات قاچاق اقدام می شود.”

“مشمول مقررات قاچاق کالا است.”

ختم میگردند.

ماده ۵۵. در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد، و براثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه ترانزیت عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط كالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می شود. شرکت ترخیص کالا

ماده ۵۶. هرگاه در موقع رسیدگی به کالای عبوری در گمرک خروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پرواز عبور تطبیق می نماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داه می شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می گردد. هرگاه مهر و موم و پلمب به طور عمومی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد، در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود. ترخیص کار گمرک

ماده ۵۷. هرگاه کالای عبوری (خارجی) تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود. سامانه ثبت سفارش

ماده ۶۱. هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود، صورت مجلسی تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبور براین اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. درصورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی هم نوع مازاد بر پنج درصد این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می گردد. (٪۵) یا کالای اضافی غیرهم نوع مشاهده شود، به ترتیب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می گردد. ترخیص کار گمرک

ماده ۶۲. هرگاه کالای عبوری به طور کلی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک واصل نشود، جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مشمول مقررات قاچاق گمرکی می گردد.

ماده ۶۳. در مواردی که کالای عبوری داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، درصورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار وعدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می شود. کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است. ترخیص کالا

ماده ۷۲. درصورتی که کالا تا پایان مهلت بازگشت داده نشود، نسبت به وصول تضمين یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا غیر مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می شود.

ماده ۹۳. کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاه های آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می شود، چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است. ترخیص کالا از گمرک

ماده ۹۴. چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارهای گمرکی است، کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود، کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می گردد. برای این منظور گمرک می تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید. ترخیص از گمرک

مدلول ماده ۱۰۱. این ماده درخصوص کالای کابوتاژی یا کران بری است که مدت مهلت حصول آن به گمرک مقصد منقضی می گردد و تا سه ماه بعد از انقضا گواهی نامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود و کالا ممنوع الصدور یا مجاز مشروط بوده که در این صورت مشمول مقررات قاچاق دانسته است. ترخیص کالا

فقدان اسناد مثبته گمرکی موضوع ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی و مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک

به طور کلی با توجه به اینکه اسناد مثبته گمرکی در ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مشخص شده از این رو اگر کالایی در قلمرو گمرکی وجود داشته باشد که ثابت گردد کالای خارجی است و دارنده آن نتواند سند مثبته ای را ارائه دهد، مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود .

البته باید توجه داشت که عموما برخورد با این قبیل کالاها با رعایت جنبه تجاری بودن آنها است، هرچند در بعضی موارد مثل خودرو، حتی یک دستگاه هم برای تلقى قاچاق کفایت میکند.

 

مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک

در این گزارش مطالبی در خصوص مصادیق قاچاق کالا طبق قوانین گمرک توسط شرکت ترخیص کالا و ترخیص کار گمرک گفته شد. شرکت بازرگانی و ترخیص کارا امید دارد که مطالب گفته شده در بالا برای شما مفید بوده باشد. همچنین شما میتوانید برای انجام مراحل ترخیص کالا از گمرک به شرکت ترخیص کارا ( شرکت ترخیص کالا ) مراجه کرده و نسبت به ترخیص آن اقدام کنید.

بیشتر بخوانید: سامانه جامع تجارت ، سامانه همتا