شرکت بازرگانی ترخیص کارا

چرا گمرک کالای موجود را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید-بخش دوم

یکی از سئوالات واردکنندگان و تجار در خصوص چرایی طبقه بندی کالای موجود ذیل فصل ۸۳ گمرک می باشد. ما در اینجا دلایل این مساله را برای شما شرح می دهیم.

طبقه بندی کالای موجود ذیل فصل ۸۳ گمرک

چرا گمرک کالای موجود را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید-بخش اول

نکات مهم:

١. اسناد جعلی در گمرک ممكن است برای اهداف زیر ارائه شود : و الف. تصاحب من غير حق کالا به وسیله اشخاص غیر از صاحب

الف.قانونی کالا که از طرق زیر صورت میگیرد

  • جعل در اسناد بانکی (مورد کالای وارده با تعهد سامانه بانکی)
  • جعل در اسناد حمل و یا ترخیصیه با قبض انبار
  • جعل وکالت نامه، صلح نامه که به موجب آن مالكيت كالا به اشخاص ثالث انتقال می یابد.

ب. جعل گواهی های بهداشت، استاندارد، مجوزهای ورود، اسناد ثبت سفارش و نظایر اینها

ج. جعل گواهی مبدأ (Certificate of origin) در صورتی که مؤثر در صدور مجوزهای ورود با استفاده از ترجیحات تعرفه ای یا مرتبط با موارد ممنوعیت ها به اعتبار مبدأ باشد.

* جز در مورد بند ۲ و ۳ بالا در سایر موارد، مجعول بودن اسناد که به اثبات هم رسیده باشد، موجب نخواهد شد که این عمل به تلقی قاچاق منجر شود، زیرا موارد مذکور در بند ۱ بالا که برای تصاحب غیرقانونی مال غیر صورت گرفته مشمول پیگرد قانونی است و کالا در صورت موجود بودن باید به صاحب اصلی (قانونی) پس از انجام فرآیند تشریفات گمرکی تحویل شود و در غیر این صورت مرتکب پاسخگویی ضرر و زیان وارده به صاحب کالا و گمرک برای حقوق ورودی خواهد بود که مزید بر کیفر جعل است.

۲، با توجه به موارد مذکور در بند ۱ بالا اسنادی مثل پیش فاکتور و فاکتور که ممکن است به لحاظ غیرواقعی بودن مندرجات آنها

با نتایج تشخیص گمرک راجع به ارزش، شماره، تعرفه، نام کالا و . و مقدار کالا انطباق نداشته باشد، حتی اگر ارقام مربوط به ارزش یا

تعداد و حتی کد کالا مورد حک و اصلاح قرار گرفته باشند، چون : به خودی خود صحیح بوده ولی با کالای موجود در گمرک از لحاظ مذکور تطبيق نمی کند، بعضا تنها می توان اسناد خلاف واقع خوانده شوند نه مجعول، زیرا در هر حال گمرک نتایج ارزیابی کالا را معتبر می داند، نه فقط مندرجات این اسناد.

٣. درست نبودن نام و نوع کالا که برخلاف کالای موجود در گمرک : باشد، همانطور که در بند ۲ اشاره شده فقط می تواند صفت :

خلاف» بودن به سند بدهد (پیش فاکتور و فاکتور) بنابراین با عنوان جعل» موضوع بند «ب» ماده ۲ موصوف متفاوت است.

۴٫٫سندی که در آن به قید عنوان کلی از کالایی بسنده شده است، : ” مثل لوازم التحریر که معلوم نیست، مداد                تحریر خودکار، خودنویس و گچ، ماژیک، لوح برای نوشتن و … کدام یک که از اینها باشد، که کد ۸ رقمی جداگانه ای دارند، این    گونه اسناد در عین حال نه خلاف محسوب می شوند، نه درست، باید اسناد نادرست خواند.

طبقه بندی کالای موجود ذیل فصل 83 گمرک

طبقه بندی کالای موجود ذیل فصل ۸۳ گمرک

 

جمع بندی:

با توجه به نکات مهمی که در ۴ بند بالا گفته شد، سند ضمیمه اظهارنامه تسلیمی به گمرک، چون اصولا در زمره اسناد جعلی قرار نمی گیرند (فاکتور، پیش فاکتور) همچنین اظهارنامه ای که همان اطلاعات مندرج در پیش فاکتور و فاکتور را نشان میدهد، نه خلاف واقع و نه حتی نادرست است، بلکه به خودی خود درست بوده و غلط بودن کد ۸ رقمی هم که می تواند حتی به لحاظ عنوان اجزا و قطعات در مقابل کد اظهار شده، از منظر صاحب کالا درست بوده باشد (هر چند طبق مندرجات قاعده ۱ از قواعد تفسير IIS که پیش از این توضیح داده شده، این عنوان همه اجزا و قطعات یک دستگاه یخچال را شامل نمی شود) موجب نمی شود که سند را خلاف واقع یا نادرست یا مجعول بخوانیم. در نتیجه با اظهار به شرح موصوف باید به عنوان تخلفات گمرکی برخورد شود، نه قاچاق گمرکی

ج)۳. گزینه سوم نظر گمرک نسبت به مورد مبتنی بر تلقی به عنوان تخلفات گمرکی است.

 

نکته مهم:

در  بحث تخلفت گمرکی هر بحثی که قاچاق نباشد، ولی به زبان دولت بوده و مستلزم اخذ مابه التفاوت باشد، به عنوان تخلف گمرکی محسوب می شود که علاوه بر الزام وارد کننده به پرداخت . مابه التفاوت، جریمه هم به آن تعلق می گیرد و در صورتی که میزان مابه التفاوت بیش از مبلغی باشد که در اظهارنامه تسلیمی به گمرک محاسبه گردیده است، حداقل جریمه ۵۰ درصد و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است.

جمع بندی: نظریه گمرک در قبول اظهار صاحب کالا به عنوان تخلف گمرکی کاملا منطبق با قانون گمرک است .

ج) ۴. گزینه چهارم پیش بینی حکمی که مرجع قضائی در صورت اعلام جرم قاچاق از سوی گمرک صادر می کند:

مرجع قضائی در خصوص پرونده های قاچاق معمولا برای احراز عنصر قانونی مصادیق قاچاق در «قانون گمرک و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزه به جلب نظر کارشناسان رسمی یا خبره اقدام می کنند تا معلوم نمایند مستندات گمرک در مورد قاچاق گمرکی تا چه حد درست یا نادرست است.

برحسب اینکه استناد گمرک به هر یک از دو مورد از مصادیق قاچاق (گزینه های اول و دوم) یعنی بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک یا بند «پ» ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد با توجه به نکات مهم زیر که پیش از این نیز در ارتباط با گزینه های اول و دوم به تفصیل شرح داده شد، یعنی:

. اسناد مربوط به خرید کالا، «خلاف واقع» نبوده • درج کد در پیش فاکتور و فاکتور و اوراق ثبت سفارش درست یا غلط موجب تلقی این اسناد به «اسناد خلاف واقع نمی شود. و درست یا غلط بودن کد کالا یا ارزش کالا، مقدار یا تعداد کالا در پیش فاکتور یا فاکتور و سایر اسناد موجب تلقی آنها به عنوان اسناد جعلی نخواهد شد.

جمع بندی:

به نظر نمی رسد مرجع قضائی حکمی غیر از برائت از بزه قاچاق در مورد پرونده مطروحه صادر نماید. ٢. در این صورت و در نهایت گمرک به همان گزینه سوم یعنی «تلقی تخلف گمرکی» بسنده نموده و طبق مقررات، در صورت نبود مانعی دیگر برای ترخیص کالا به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی و جریمه ای که حداقل آن ۵۰ درصد و حداکثر آن صددرصد مابه التفاوت است، اقدام می کند.

برای اینکه ترخیص کالا از گمرک که کد آن تغییر نموده است، ممکن است صاحب کالا به مراجعه برای اصلاح اوراق ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ntsw و احتمالا مجوزهای لازم باشد.