مناطق تجاری و گمرکی – تجارت آزاد و مناطق تجارت خارجی

مناطق تجاری و گمرکی – منطقه تجارت آزاد و مناطق تجارت خارجی

مناطق تجاری و گمرکی – تجارت آزاد و مناطق تجارت خارجی

مناطق تجاری و گمرکی – تجارت آزاد و مناطق تجارت خارجی

منطقه تجارت آزاد

Free Trade Area

موجودیتی است، تشکیل شده از قلمروهای گمرکی اتحادیه ای از کشورها که در وضعیت نهایی خود دارای ویژگی های زیر است.

حذف حقوق گمرکی در مورد محصولاتی که مبدا آن در هر یک از کشورهای منطقه است.

هر کشوری کد تعرفه گمرک و قانونی خود را حفظ می کند.

هر کشور منطقه در موضوعات مربوط به گمرک و ترخیص و سیاست اقتصادی خود مختار است.

تجارت مبتنی است بر اعمال قواعد مبدا با در نظر گرفتن کد تعرفه گمرک متفاوت و ممانعت از انحراف تجارت.

حذف مقررات محدود کننده ی تجارت و ترخیص کالا در داخل منطقه ی تجارت آزاد.

این واژه را نباید با واژه « منطقه آزاد »، « بندر یا بنادرآزاد »، « انبارهای آزاد »، یا « مناطق تجارت خارجی » برابر دانست، زیرا این مناطق از بخشی از قلمروهای گمرکی چند کشور تشکیل می شود، که کالاهایی با مبدأ هر یک از کشورهای اتحادیه در واردات کالا به قلمرو گمرکی هریک از کشورهای اتحادیه از حقوق گمرکی معاف است، که البته رعایت شرط رعایت مبدأ ( کشورمبدأ ) که باید یکی از کشورهای عضو اتحادیه را تشکیل دهد الزامی است، بدیهی است وجود این  اتحادیه مانع از آن نیست که کشورهای عضو، به طور کلی نرخ تعرفه ها و قانون گمرک یکسان داشته باشند ، از این رو کد تعرفه گمرک ها و قانون گمرک در هریک از کشورها باتوجه به سیاستهای بازرگانی خارجی آن ها تعیین و معمولاً متفاوت خواهد بود. شرکت ترخیص کالا

کشورهای عضو اتحادیه ممکن است در بین خود قواعد مبدأ معینی وضع کنند، یا از قواعد مبدأ مانند GSTP یا GATT  و غیره استفاده نمایند که به هرحال این قواعد برای این است که کالاهایی که می خواهد از مزایا و تسهیلات و معافیت های مقرر در بین کشورهای اتحادیه استفاده نماید با کالا هایی که مبدأ آنها سایر کشورهای خارج از اتحادی است متفاوت باشد. ترخیص کار گمرک

منطقه آزاد – مناطق تجارت خارجی

Free Zone

بخشی از قلمرو گمرکی یک طرف متعاهد است که کالا های عرضه شده به طور کلی تا آن جا که به حقوق ورودی و عوارض مربوط می شود، به عنوان کالای خارج از این قلمرو محسوب می شود.

ترخیص کالا در مناطق آزاد , مناطق تجارت خارجی

ممکن است بین مناطق آزاد صنعتی و بازرگانی تمایز قائل شد. در مناطق آزاد بازرگانی پذیرش کالا ها موکول به فروش بعدی است، ولی پردازش ساخت آن ها عموما ممنوع است. کالاهای پذیرفته شده در مناطق آزاد صنعتی را ممکن است تحت عملیات پردازش مجاز قرار داد.

در بعضی از کشورها مناطق آزاد تحت نام های دیگر مانند ” بنادر آزاد “، ” انبارهای آزاد ” یا ” مناطق تجارت خارجی ” شناخته شود.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین و ترخیص کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

تفاوت این مناطق با مناطق تجارت آزاد در این است که فقط منحصر به یک کشور است، و در آنجا حقوق ورودی و عوارض وضعیتی مثل نقاط خارج از قلمرو گمرکی دارند ، یعنی همانطور که در نقاط خارج از قلمرو گمرکی حقوق ورودی و عوارض و به طور کلی مقررات صادرات کالا و واردات کالا از این لحاظ اعمال و اجرا نمی شود، درمناطق آزاد نیز به همین صورت خواهد بود. ترخیص گمرک

مناطق تجاری و گمرکی | منطقه تجارت آزاد | منطقه آزاد | تجارت خارجی , www.tarkhiskara.com

مناطق تجاری و گمرکی | منطقه تجارت آزاد | منطقه آزاد | تجارت خارجی | ترخیص کالا

در بیشتر کشورها بین مناطق آزاد بازرگانی که کالاهای وارد شده، برای فروش بعدی یا برگشت مجدد به مبدأ صدور اولیه یا هرنقطه دیگری از قلمرو گمرکی کشورها برای ترخیص از گمرک یا مناطق آزاد دیگر نگهداری می شود و تغییرات اساسی روی کالاها ایجاد نمی شود ( ممکن است فقط بسته بندی تا حدی که سرو صورتی به کالا دهد اجازه داده شود)، و مناطق آزاد صنعتی که عموما فرآوری، مونتاژ یا ساخت، در آنها مجاز است، تفاوت قائل هستند، ولی بعضی نمونه ها هم وجود دارد که هردو فعالیت در آن ها مجاز شناخته شده که همه این تفاوت ها و یا نقاط مشترک را در اختیار دولت های هر کشور و براساس قوانین ملی هر کدام ممکن است به وجود آمده باشد.ترخیص کالا از گمرک
نکته مهم- درتعاريف « واژه نامه سازمان جهانی گمرک » نسخ قبلی در تعريف منطقه آزاد یا Zone – Free چنین آمده بود:

Free zone

A Part of The territory of a State Where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are Concerned, as being outside the Customs territory and are not Subject to The USUAL Customs Control

یعنی « منطقه آزاد » را بخشی از قلمرو کشور دانسته (البته از این لحاظ صحیح است) در حالی که در تعريف اخیر آن را: « بخشی از قلمرو گمرکی » دانسته که کالای ورودی به آن بخشی تا آنجا که به حقوق ورودی و عوارض مربوط است به عنوان کالای خارج از قلمرو محسوب می شود که به این ترتیب تفاوتی
که به نظر می رسد در تعریف قبلی و حاضر وجود دارد در اصل جداسازی بین مناطق آزاد و سایر نقاط کشور که در آنجا کالای ورودی ممکن است مشمول حقوق ورودی و عوارض باشد تفاوتی نمی کند؛ ضمن اینکه قلمرو گمرکی همه قلمرو کشور را تشکیل می دهد که به موجب این تعريف مناطق آزاد منحصرا از لحاظ نامبرده و برخی مقررات عمومی صادرات و واردات و ترخیص کالا با سایربخش های یک کشورمتفاوت است.ترخیص کار

منطقه مرزی در تجارت خارجی

Frontier Zone

منطقه ای از قلمرو گمرکی مجاور به مرز زمینی است که حدود آن در قوانین ملی تعیین شده و محدوده آن موجب تمایز مبادلات مرزی با سایر مبادلات می گردد. ترخیص کالا از گمرک

ساکنین منطقه مرزی

Frontier Zone Inhabitants

اشخاصی که در یک منطقه مرزی مستقر یا مقیم هستند. اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط ساکنین منطقه مرزی هستند. ترخیص کار گمرک

بیشتر بخوانید: ثبت سفارش کالا ، واردات از چین