معافیت از حقوق گمرکی در ترخیص کالا و معافیت از حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا

معافیت از حقوق گمرکی در ترخیص کالا

معافیت از حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا

Relief from Import Duties and Taxes

عبارت است از ترخیص کالا و ترخیص کالا از گمرک برای مصرف داخلی بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودی صرف نظر از طبقه بندی عادی تعرفه یا تعهدات معمولی مشروط بر این که در شرایطی خاص و برای منظورهای خاصی وارد شده باشند.ترخیص کالا از گمرکترخیص کار

بخشودگی از حقوق و عوارض ورودیواردات کالا

Remission of Import Duties and Taxes

 چشم پوشی از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض ورودی و ترخیص در مواردی که پرداخت صورت نگرفته باشد.

بخشودگی از حقوق و عوارض ورودی مطابق پیوست عهدنامه کیوتو است. این پیوست دربرگیرنده بازپرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض ورودی پرداخت شده برای کالا هایی است که به منظور مصرف د اخلی اظهار شده باشد و ترخیص از گمرک آنها انجام می شود.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

بازپرداخت

Repayment

بازپرداخت عبارت است از تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض پرداخت شده و بخشودگی تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض که پرداخت نشده است.

این رويه بر خلاف رويه استرداد  Draw-Back که در مورد صادرات کالا است، به طور کلی، مربوط می شود به مواردی که وجوهی در رابطه با واردات کالا ترخیص گمرک پرداخت شده که به هر دلیل از جمله بخشودگی ها و معافیت ها یا اضافه بر آنچه باید پرداخت می شد، باید به صاحب کالا برگردانده شود.

بخشودگی جزئی

Partial Relief

 

عبارت است از بخشودگی از پرداخت قسمتی از کل مبلغ حقوق و عوارض وارداتی ( هزینه ترخیص کالا از گمرک ) که در غیر حالت رویه ورود موقت قابل پرداخت بوده، در صورتی که کالا برای مصرف داخلی ترخیص می شد.

معافیت از حقوق گمرکی در ترخیص کالا | معافیت از حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا

معافیت از حقوق گمرکی در ترخیص کالا | معافیت از حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا|ترخیص کالا

فروشگاه های معاف از حقوق ورودی

Duty-Free Shops

مکانی است تحت نظارت گمرک، که در آن ممکن است کالاها را بدون حقوق گمرکی و عوارض به دست آورد.

برخی از کشورها فروش کالا های بدون مالیات را محدود به مسافرانی می کنند که از کشور خارج می شوند.

سقف تعرفه

Tariif Ceiling

هر ارزش یا مقدار از پیش تعیین شده مجاز برای واردات یا صادرات کالا های معین طی یک دوره مشخص با تخفیف در حقوق گمرکی متعارف که پس از سپری شدن این زمان ممکن است تخفیف در تعرفه مذکور را تا انتهای زمان مورد نظر به حال تعلیق در آورد.

گمرک و ترخیص توشه

توشه

STORES

  • توشه برای مصرف
  • توشه برای بیرون بردن

ترخیص

توشه برای مصرف

STORES FOR CONSUMPTION

  • کالاهایی هستند برای مصرف توسط مسافرین و خدمه کشتی ها ، هواپیماها یا قطار ها اعم از اینکه فروخته شوند یا نشوند.
  • کالاهای ضروری برای عملیات حفظ و نگهداری کشتی ها، هواپیما ها یا قطار ها شامل سوخت و مواد روان کننده به استثنا لوازم یدکی و تجهیزاتی که به هنگام ورود کشتی ها هواپیما ها یا قطار در داخل آن ها قرار دارد. یا در طول توقف این وسایل در قلمرو گمرکی به داخل آن ها انتقال داده می شوند . چنان چه این وسایل در حمل و نقل بین المللی برای جا به جایی اشخاص در قبال وجه یا برای حمل و نقل بازرگانی با صنعتی کالا خواه در قبال دریافت وجه یا بدون آن به کار گرفته شده باشند. یا قرار است به کار گرفته شوند.

توشه که باید بیرون برده شود

Stores to be Taken Away

کالا برای فروش به مسافرین و خدمه کشتی ها و هواپیما های ورودی که در داخل آن ها قرار دارند. یا در طول توقف این وسایل در قلمرو گمرکی به داخل آن ها انتقال داده می شود. چنان چه این وسایل در حمل و نقل بین المللی برای جا به جایی اشخاص در قبال وجه و یا حمل کالا های بازرگانی و صنعتی خواه در قبال وجه و یا بدون آن به کار گرفته شده باشند یا قرار است به کار گرفته شوند.

 

بخشش از حقوق و عواض واردات و هزینه ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کار .- واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار

ابن عبارت به این معنا است که ترخیص کالا برای استفاده داخلی بدون پرداخت حقوق و عوارض و هزینه های ترخیص کالا از گمرک. بدون در نظر گرفتن دسته بندی معمول کد تعرفه گمرکی یا تعهدات عادی. به شرط اینکه در موقعیتی خاص و ویژه و برای دلیل های معینی و خاصی واردات صورت گیرد و ترخیص توسط ترخیص کار گمرک انجام شود.