حقوق گمرکی – حقوق ورودی , عوارض گمرک یا حقوق و عوارض ورودی کالا در واردات و صادرات

حقوق گمرکی , عوارض گمرک یا حقوق و عوارض ورودی

حقوق گمرکی , حقوق ورودی

Customs Duties

حقوقی است که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به کالاها هنگام واردات و ترخیص کالا از گمرک یا صادرات از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد. و بدون پرداخت آن ها کالا نمی تواند از گمرک ترخیص گردد.

” حقوق گمرکی ” واژه ای است که کم و بیش درتمام کشورها تحت این عنوان خوانده می شود، و معمولاً در جدول کد تعرفه گمرکی بیشتر کشورها دیده می شود، در ایران نیز جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات و ترخیص کالا سالیان متمادی یک ستون برای این حقوق وجود داشته، و در این چند سال، با یک کاسه کردن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ، از واژه « حقوق ورودی» استفاده شده است، که در هرحال می دانیم این حقوق یعنی ” حقوق ورودی ” یا Import duties  از دو بخش، حقوق گمرکی و سودبازرگانی تشکیل شده است. حقوق گمرکی را مجلس به تصویب رسانده است، که در این چند سال یعنی از تاریخ یک کاسه کردن حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض که گفتیم به عنوان « حقوق ورودی » شناخته می شود، برای تمام کالا ها يا کد تعرفه گمرکی درنظام موسوم به  نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا HS  معادل چهار درصد است.

حقوق گمرکی | عوارض گمرک| حقوق و عوارض گمرکی | حقوق ورودی | حقوق و عوارض ورودی

حقوق گمرکی | عوارض گمرک| حقوق و عوارض گمرکی | حقوق ورودی | حقوق و عوارض ورودی|ترخیص کالا

حقوق و عوارض گمرک – حقوق و عوارض ورودی کالا

Duties and Taxes

حقوق و عوارض وارداتی یا  حقوق و عوارض صادراتی.

هرآنچه در رابطه با واردات يا صادرات به وسیله گمرک وصول می شود، حقوق و عوارض می گویند.

سررسید پرداخت حقوق ورودی

Due Date

تاریخی است که پرداخت حقوق و عوارض فرا می رسد.

حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا

Import Duties and Taxes

حقوق گمرکی و سایر حقوق ورودی ، مالیات ها یا عوارض هستند که از واردات کالا ها در هنگام ترخیص یا در ارتباط با آن ها وصول می شوند، لیکن شامل هزینه هایی که از لحاظ مبلغ محدود به هزینه های تقریبی خدمات انجام شده که گمرک از طرف مقام ملی دیگری وصول می کند، نمی شوند.

هرگونه وجهی که از کالای وارداتی برای مصرف در داخل کشور دریافت می شود، حقوق ورودی است. هزینه ترخیص کالا از گمرک
نکته مهم در اینجا، مصرف کالا ، در داخل است که با استفاده از رویه « ورود قطعی » مشخص می شود . در حقیقت عنوان واردات و شرکت ترخیص کار قطعی در مورد کالاهایی به کار می رود، که برای مصرف در داخل به گمرک اظهار می شود، و در صورت تعلق هرگونه وجهی در ارتباط با آن کالا تعیین و وضع شده، پرداخت می شود، که به « حقوق ورودی » موسوم است. ترخیص کار
هزینه هایی که در برابرانجام خدماتی مثل:
انبارداری کالا ، مراقبت، بدرقه کالا، خدمات فوق العاده، آزمایش و کارشناسی کالا، باربری، تخلیه و خدمات جنبی و به طور کلی هرنوع هزينه دیگری که از لحاظ مبلغ محدود به هزینه های تقریبی خدمات انجام شده است، اعم از اینکه وصول آن به وسیله گمرک يا رأساً شخصی که این خدمات را انجام می دهد صورت گرفته باشد، در ردیف حقوق و عوارض ورودی در نخواهد آمد.
در ایران عمده این حقوق و عوارض واردات عبارتند از :
– حقوق گمرکی
– سود بازرگانی
– شبه کد تعرفه گمرکی ها (که نمی توانند هزینه از نوعی که در قسمت اخیر توضیح داده شد دسته بندی شوند(. هرچند ممکن است بسیاری از این شبه تعرفه ها را جزو حقوق و عوارض ورودی ندانند.

– مالیات بر ارزش افزوده

حقوق و عوارض بر حسب ارزش کالا

Ad-Valorem Duties and Taxes

حقوق و عوارضی است که بر اساس ارزش محاسبه می شود.
حقوق و عوارض برحسب ارزش موسوم به « تعرفه ارزشی » حقوق ورودی از روی « ارزش گمرکی » یعنی ارزشی که  در خصوص واردات و ترخیص کالا از گمرک مورد نظر است و طبق قانون هر کشور تعریف معینی دارد، تعیین می شود. در ایران این ارزش، یا «ارزش گمرکی» از مجموع چند جزء تشکیل شده است که به ترتیب :

  • بهای صادراتی کالا Cost
  • بیمه باربری کالا Insurance
  • کرایه حمل Freight
  • سایر موارد X
  • CIF + X

X در این جا شامل هر نوع هزینه علاوه بر CIF کالا است که تا رسیدن به اولین دفتر گمرک (گمرک مقصد بارنامه) تعلق گرفته است، مانند حقوق مربوط به کالا از لحاظ علامت بازرگانی، دانش (فناوری) حق امتیاز نقشه و غیره.

حقوق و عوارض گمرک در صادرات کالا

Export Duties and Taxes

حقوق گمرکی و کلیه ی حقوق و عوارض، یا هزینه های دیگری است که به هنگام ترخیص صادرات یا در ارتباط با صادرات کالا ها وصول می شود. ولی شامل هزینه هایی که از لحاظ مقدار محدود به هزینه ی تقریبی خدمات انجام شده یا  وصول شده توسط گمرک به نیابت از طرف مقام دیگر است نمی گردد. ترخیص از گمرک

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

ترخیص کالا با توجه به حقوق و عوارض ورودی

در اکثر کشورها، از صادرات حقوق و عوارضی دریافت نمی شود، ولی در هرحال چنانچه مانع صادرات نباشد، چنین حقوقی ممکن ا ست برقرار شود، در این صورت واژه « حقوق و عوارض صدوری » به کار می رود. در ایران هم اکنون طبق قانون گمرک، قانون صادرات واردات و ترخیص گمرک، و سایرقوانین موجود، صادرات از حقوق گمرکی و آنچه درگمرک عوارض می نامند معاف است ، مگر معدود کالاهایی که بنا به ملاحظاتی در رابطه با حمایت از مصرف کننده داخلی، وضع عوارض شده، يا می شود.

حقوق و عوارض ورودی ویژه

SPECIFIC DUTIES AND TAXES

حقوق و عوارض ورودی  است که بر اساسی غیر از ارزش محاسبه شود.

اساس محاسبه حقوق و عوارض ورودی ممکن است مانند وزن خالص یا ناخالص ، تعداد اقلام ، حجم کالا، طول و مقدار الکل بر حسب حجم در نظر گرفته می شود.

“حقوق گمرکی” کلمه ای است که تا حدودی در تمام دنیا شناخته شده است، و معمولا در جداول کد تعرفه گمرکی دیده می شود. در کشور ایران نیر جدول واردات صادرات و ترخیص کالا سالیان زیادی است که یک ستو برای این حق وجود دارد. شرکت بازرگانی و ترخیص کارا با کادری مجرب از ترخیص کار ها که در اختیار دارد قادر به ارائه خدمات ترخیص کالا در تمامی نقاط دنیا می باشد.

بیشتر بخوانید: ترخیص کار ، ترخیص کالا از گمرک