قاچاق در گمرک

قاچاق در گمرک | قاچاق کالا در گمرک

 قاچاق در گمرک ، قاچاق و مصادیق قاچاق کالا در گمرک در این مقاله طبق قانون گمرک به تفضیل بیان خواهد شد.

قاچاق | SMUGGLING

قاچاق کالا در گمرک تخلف گمرکی شامل جابه جایی کالا در یک مرز گمرکی به روشی مخفیانه به منظور فرار از نظارت گمرکی است.

این واژه  ممکن است شامل نقض قوانین گمرکی مربوط به تصرف و نقل و انتقال کالا در یک قلمرو گمرکی باشد.

در برخی از کشور ها :

  • مفهموم جابه جایی مخفیانه کالا در مرز ها الزاما قاچاق محسوب نمی شود.
  • هر تخلفی با عنوان قاچاق خوانده نمی شود مگر اینکه به طور عمده صورت گرفته باشد . مثل عهد نامه نایروبی
قاچاق در گمرک , قاچاق کالا در گمرک

قاچاق در گمرک , قاچاق کالا در گمرک | ترخیص کالا | شرکت بازرگانی ترخیص کالا | شرکت ترخیص کالا

به موجب تعریف سازمان جهانی گمرک، جابه جایی کالا به روش مخفیانه دریک مرز قلمرو گمرکی به دورازنظارت های گمرک “ قاچاق کالا در گمرک ” محسوب می شود. البته برای اینکه عملی را قانون منطبق با جرم قاچاق دانست، باید به طور شفاف موارد و مصادیق آن وجود داشته باشد . از این رو در قوانین خاص ، ازجمله در قانون گمرک ماده ۱۱۳ قانون مصوب آبان ۱۳۹۰ این موارد تا آنجا که امکان داشته، دیده شده است از آن جمله :

مصادیق قاچاق طبق قانون گمرک (ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰)  :

الف: کالاهایی که ازمسیر غیرمجازی یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد، همچنین کالاهایی که بدون تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد. موارد مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۳ این قانون است. شرکت ترخیص کالا از گمرک

ب: خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالاهای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، ترانزیت خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرراز قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای ترانزیت داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا تحویل به گمرک ويا ترخيص قطعی، عمدی نباشد .
تبصره – ارایه اسناد خلاف واقع که بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی ويا تحویل آن، به گمرک دلالت داشته باشند نیزمشمول مقررات این بند است.

پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار يا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی اوباشد، گمرک عین کالا و در صورت نبودن بهای آن را از  مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر به صاحب کالا بازمی گرداند ومرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.

ت: کالای ترانزیت خارجی که تعویض ويا قسمتی ازآن برداشته شود. ترخیص از گمرک

ث: کالایی که واردات یا صادرات آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط ویا نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره ماده دو ۱۰۸ این قانون است.

ج: وجود کالای اضافی همرا کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری ازآن نشده است، مشروط براینکه کالای اضافی ازنوع کالای اظهار شده نباشد کالای اضافی موضوع ماده ۵۴ این قانون از شمول این بند مستثنی است. ترخیص کالا

چ: وسایل نقلیه و کالایی که صادرات قطعی آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نشود. موارد قوه قهريه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم واردات کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است. ترخیص کالا از گمرک

ح: کالای مجازیا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود. کالای ترانزیتی مشمول تبصره یک ماده ۱۰۸ این قانون است. منظوراز اسناد خلاف واقع ، اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنسی

و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید ویا جعلی باشد.

خ: کالا با استفاده از مشمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی ويا با ارایه مجوزهای جعلی به گمرک اظهارشود.

د: کالا های جایگزین شده ممنوع الصدور يا مشروط يا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است، تعویض شود

ذ: کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده ۱۲۰ این قانون به دیگری منتقل شود.

ترخیص کالا از گمرک

مواردی هم ممکن است طبق قانون مجازات مرتکبان قاچاق با سایرقوانین درخصوص قاچاق به طور کلی و بعضاً قاچاق کالا در گمرک پیش بینی شده باشد که می توان با مراجعه به این قانون از جزییات آن مطلع شد.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

بیشتر بخوانید: ترخیص کالا از چین ، ثبت سفارش کالا ، شرکت ترخیص کالا