چراگمرک کالای موجود را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید-بخش اول

دراین خصوص که چرا برخلاف اینکه در مقابل کد ۶ رقمی ۸۴۱۸۹۹ که به وضوح اجزا و قطعات یخچال را هم پوشش می دهد، چرا گمرک کالا ی موجود را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید

به نکات مهم زیر توجه شود:

نکات مهم:

۱٫در مقابل کد ۸۴۱۸۹۹۹۰ در جدول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۴ عبارت «اجزا و قطعات درج شده است که عینا به شرح زیر است:

شماره تعرفه: ۸۴۱۸۹۹۹۰

نوع کالا : اجزا و قطعات

حقوق ورودی: ۷٪

این کدر یا شماره تعرفه ۸ رقمی در ذیل عنوان کلی بخش ۸۴۱۸ قرار با دارد که شامل دستگاه های زیر است:

شماره تعرفه:۸۴۱۸

نوع کالا : يخچال ها، فریزرها و سایر تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده برقی یا غیربرقی، تلمبه های حرارتی غیر از ماشین ها و دستگاه های تهویه مطبوع شماره ۸۴۱۵

اجزا و قطعات این دستگاه ها در ردیف تعرفه ۶ رقمی ۸۴۱۴۹۰ قرار میگیرد که با اعمال شماره های فرعی ملی (داخلی)، قطعات * يخچال ها در ۸۴۱۸۹۹۹۰ طبقه بندی می شود.

۲. قید عبارت: «اجزا و قطعات» به آن معنا نیست که باید تمام اجزا و قطعات دستگاه های ذیل عنوان ۸۴۱۸ جدول بالا را پوشش دهد، زیرا دامنه شمول گسترده ای، ذیل این عنوان وجود دارد که طبق قاعده : :۱ از قواعد عمومی طبقه بندی به شرح مندرج در خانه ۳ «یراق آلات یخچال» تابع نوع جنس آن است که چون فرض شده است که : از آلومینیوم ساخته شده و در فصل ۸۳ و كد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰

طبقه بندی می شود. همین طور است در مورد بسیاری قطعات: برقی، اندازه گیری ها، پیچ و مهره ، واشر، قفل و دستگیره و ….

۳، قاعده ۱ از قواعد عمومی نمانکلاتور HS: در «قاعده ۱. عناوین قسمت ها و فصلها و بخش ها دارای ارزشی جز شناساندن و تسهیل امر مراجعه نمی باشد، زیرا طبقه بندی در متن شماره ها و یادداشت های مقدماتی قسمت ها و فصلها و در قواعد زیر تا آنجایی که این قواعد با مندرجات شماره ها و یادداشتها مغایرت نداشته باشند قانون تعیین گردیده است.

۴. با توجه به مفاد قاعده ۱ از قواعد عمومی طبقه بندی نمانکلاتور HS : به شرح مذکور در بند ۳ بالا به یادداشت (ارز) قسمت شانزدهم مراجعة » کنید که عینا نقل می گردد: ” أجزا و قطعات مورد مصرف عمومی به شرح مندرج در یادداشت و ۲ قسمت پانزدهم، از فلزات معمولی (قسمت پانزدهم)، یا اشیای همانند از مواد پلاستیکی (فصل ۳۹)»

یراق آلات که در متن شماره ۸۳۰۲ به صراحت نامبرده شده، از و فلزات معمولی (شامل آلومینیوم)، حتی اگر به وضوح معلوم باشد.

فلزات معمولی (شامل آلومینیوم)، حتی اگر به وضوح معلوم باشد : فقط برای نصب در بدنه یخچال طراحی شده باشد، ذیل ردیف …۸۳۰۲۴۹ طبقه بندی می شود.

۵. «اجزا و قطعات مورد مصرف عمومی» شامل:

، انواع لوازم اتصالات. ۲. طناب ها، کابل ها: ۳. زنجیرها و اجزای آنها. ۴. میخ، پونزو….۵. پیچ و مهره ها . فنرها از هر نوع (غیراز و فنرساعت). ۶. قفل و چفت و بست. ۷. یراق آلات. ۸. تابلوهای

راهنما: ۹: قاب و آینه از فلزات همه اینها تابع نوع جنس هستند.

ب) مطلوب است:

نحوه اقدام گمرک بر اساس مغایرتی که ضمن ارزیابی با توجه به کد کالا مشاهده نموده است، با توجه به گزینه های زین اول: اسناد خلاف و احتمال تسری به بند «ح» ماده ۱۱۳ قانون گمرک دوم: اسناد جعلی و احتمال تسری به بند «ب» ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سوم: صرفا به عنوان تخلف گمرکی و مشمول اخذ مابه التفاوت چهارم: پیش بینی رأی قضائی در صورتی که اعلام جرم قاچاق از طرف گمرک به عمل آید.

ج) حل مسئله

با توجه به اینکه در ذیل عنوان (مطلوب است) سه گزینه مورد نظر می یا به ترتیب در مورد هریک از گزینه ها، به حل مسئله می پردازیم:

ج) ۱. گزینه اول اسناد پیوست، از نوع «اسناد خلاف» و اظهار کالا مشمول بند «ح» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰ می باشد. بند «ح» به شرح زیر است:

ح: کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است، با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شده ….. منظور از اسناد خلاف واقع، اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبيق ننماید و یا جعلی باشد.»

نکات مهم:

۱٫در اسناد مربوط به خرید کالا و ثبت سفارش کالا به درستی نام کالا که «یراق آلات آلومینیومی» برای یخچال است، نام برده شده است، . بنابراین برخلاف عبارت: «… با نام دیگر …» مندرج در بند «ح» ماده ۱۱۳ قانون گمرک است. ”

  1. اگر قید کلمه «عنوان در بند «ح» ماده ۱۱۳ را «شرح تعرفه ای : بدانیم، یعنی همان «أجزا و قطعات مربوط به یخچاله که در پیش فاکتور و فاکتور درج گردیده برخلاف عبارت: «تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری … می باشد که در این صورت

تحت عنوان فاکتور مربوط به کالای موجود در گمرک اظهار گردیده : است و ایرادی به آن وارد نیست.

 

۳  . با توجه به تعریف «اسناد خلافه در قسمت اخیر بند «ح» ماده ۱۱۳ قانون گمرک و اسنادی که ارائه شده است پیش فاکتور و فاکتور و اظهارنامه خصوصیات کالا را به درستی بیان داشته است ، یعنی یراق آلات آلومینیوم مربوط به یخچال».

  • اگر واژه «عنوان» را که در بند «ح» ماده ۱۱۳ به کار رفته، برگردان * کلمه «Heading» در نمانکلاتور HS بگیریم که معرف بخش های ” ۴ رقمی مربوط به هر فصل از تعرفه Hs است و در نهایت بهد کالا تسری پیدا می کند و معرف جایگاهی است که کالا در آنجا * طبقه بندی می شود و در فرض مسئله با شماره ۸۴۱۸۹۹۹۰ مشخص شده است، در حالی که برای یراق آلات یخچال» کد ۸۳۰۲۴۹۰۰ صحیح می باشد، می توان پذیرفت که از این لحاظ اسناد تسلیمی با بخشی از مفاد بند «ح» مذكور منطبق است ولی سایر شروط یعنی اسناد خلاف که عدم احراز آن به تنهایی برای رد مستند گمرک کافی است، محقق نشده است

جمع بندی:

با توجه به نکاتی که در بالا به آن اشاره شد، مورد این مسئله با بند «ح» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مطابقت نداشته و چون سایر بندهای ماده ۱۱۳ نیز اصولا بی ارتباط با مسئله می باشد و از طرفی با درست بودن اسناد ابرازی از لحاظ نام کالا، صرف غلط بودن کد کالا، به عنوان اسناد خلاف محسوب نمی شود، زیرا کد کالا جزء مشخصات کالا محسوب می شود، به خصوصیات کالا، به همین دلیل با توجه به مفهوم مخالف ماده ۱۱۰ قانون گمرک که به طور کلی اظهار

خلاف راجع به مشخصات کالا را که متضمن زیان مالی دولت باشد مستوجبجریمه دانسته، فقط در مورد این مسئله تخلف گمرکی محسوب شده و علاوه بر اخذ مابه التفاوت جریمه ای که حداقل آن ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداکثر آن صددرصد مابه التفاوت است، تعلق میگیرد (طبق مدلول تبصره ماده ۱۰۸ قانون گمرک چون مابه التفاوت حقوق ورودی با توجه به نرخ تعرفه ۸۳۰۲۴۹۰۰ به میزان ۲۷ درصد از ۵۰ درصد آنچه پرداخت شده (۷ درصد بیشتر است، حداقل جریمه ۵۰ درصد مابه التفاوت است).

ج)۲. گزینه دوم اسناد یا مجوزهای جعلی» که به تشخیص گمرک موجب تسری به بند «په ماده ۲ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» شده است مفاد بند «ب» به شرح زیر است:

پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی.

مشاهده ی ادامه ی مطلب