دکتر محمد فرهی نژاد – مدیریت بازرگانی کارا

دکتر محمد فرهی نژاد - مدیریت بازرگانی کارا - شرکت واردات و صادرات کارا - حق العمل کار گمرک

دکتر محمد فرهی نژاد – مدیریت بازرگانی کارا – شرکت واردات و صادرات کارا – حق العمل کار گمرک http://tarkhiskara.com