۱۰۲۴۰۵۵_۲۷۵

ملاک تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن کالاهای خارجی تجاری موجود در قلمرو گمرک