مناطق تجاری و گمرکی – تجارت آزاد و مناطق تجارت خارجی