تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار، دروازه گمرک تهران

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار، دروازه گمرک تهران